• Tòa nhà A&C, Số 02, Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình,
  • TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
  • 08.2213 2036
  • info@neotek.vn

Sản phẩm

[NEOTEK-ErP] PHÂN HỆ KẾ TOÁN

 1. Hệ thống kế toán
  • Áp dụng hệ thống kế toán theo quy định của nhà nước
  • – Tài khoản kế toán kết hợp với thông tin đa chiều và tuỳ biến: Thí dụ tài khoản loại chi phí sẽ có thông tin loại chi phí, phòng ban sử dụng chi phí (cost center), tài khoản công nợ đi kèm đối tác, hợp đồng, … Các chiều thông tin này có thể khai báo tuỳ ý
   accountitem
  • Hỗ trợ tạo và ghi các bút toán đồng thời: giá vốn, giá bán, thuế GTGT
  • Hỗ trợ ghi 2 sổ kế toán cùng lúc trên cùng 1 bộ cơ sở dữ liệu, không phải đăng nhập hai nơi tạo 2 phiếu
  • Hệ thống báo cáo theo chuẩn mực
  • Lập các báo cáo quản trị đa dạng theo yêu cầu quản trị: Phân tích doanh thu và lợi nhuận chi tiết theo ngành hàng, theo kênh bán hàng
   profitAnalysis
   profitAnalysis2
  • Hệ thống cho phép khai báo cost center và profit center để có thể phân bổ chi phí
   coscenter
   profitcenter
  • Hệ thống cho phép phân bổ chi phí quản lý theo nhiều tiêu chí và theo hệ số tuỳ chọn.
   distributionmethod
  • Từ đó có thể phân bổ chi phí theo tiêu chí đã chọn
   expenseonchanel
  • Về ngắn hạn, cũng có thể dự kiến thu chi ngắn hạn và xem được báo cáo dòng tiền dự báo ngắn hạn
   plannedcashflow
  • Tất cả các báo cáo đều có thể được đưa ra Excel và hạn chế việc bị bể dòng, cột.
 2. Các bút toán ghi sổ
  • Bút toán ghi sổ được khai báo mặc định và tự động điền vào chứng từ
  • Kết chuyển cuối kỳ bằng một bước nhấn chuột, tự động hạch toán và có thể xem ngay bảng cân đối phát sinh trước và sau khi kết chuyển.
  • Việc phân bổ tài sản cố định, phân bổ chi phí trả trước, phân bổ công cụ dụng cụ, điều chỉnh số dư tài khoản ngoại tệ cuối năm tài chính, đều có thể đưa vào kết chuyển cuối kỳ và cũng tự động tính
   plannedcashflow
 3. Quản lý tài sản cố định
  • NeoERP quản lý chặt chẽ tài sản cố định từ khi lập dự án xây dựng, mua sắm, cho đến khi đưa vào sử dụng khấu hao, di chuyển, sửa chữa, định giá lại, thanh lý, ..
  • Quản lý tài sản cố định chi tiết đến phòng ban quản lý và nhân viên quản lý tài sản theo từng thời kỳ thay đổi.
  • Phân bổ khấu hao và hạch toán khấu hao tự động cùng với bước kết chuyển cuối kỳ

paper writingcustom writing

Enter your keyword: